top of page
כל המוצרים:

משאבות פרופלור אנכיות

משאבות אנכיות בעלות פרופלור ייחודי. מבנה צר לספיקות גדולות ועומדים בינוניים. מותקנות לרוב כמשאבות מרכזיות, בסלקטורים במכוני טיהור.

Flygt propeller pumps

bottom of page