top of page
כל המוצרים:

מחזיק כבלים

מחזיק כבלים התופס את הכבל בחבק כעין רשת. מיועד למניעת נזק לכבל ההזנה או ההגנות של המשאבות במבנה נירוסטה.

bottom of page